Niniejszy regulamin (określony dalej jako „Regulamin“) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.supelstore.com

Sprzedającym jest SUPEŁ STORE Monika Szmidt – Zygmunt 05-075 Warszawa, ul DOBRA 32, NIP 8221888123,  REGON 142597090

Kontakt  ze Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 503 077 854, koszt połączenia wg. stawek operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@supelstore.com

1 Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1422 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego) .
 4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.supelstore.com, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie oraz zawiera Umowę Sprzedaży.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.supelstore.com
 2. Sklep internetowy https://monikaszmidt.com/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://monikaszmidt.com/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały zgodnie z przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 4. W cel korzystania z usług Sklepu Internetowego (w tym składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży) Klient winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania poprzez Sklep Internetowy treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa chronione osób trzecich.

3 Składanie Zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym https://monikaszmidt.com/ przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://monikaszmidt.com/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Towarów. Sposób dostawy wybiera Klient w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są określone w 4 Regulaminu.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail).
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub pocztą elektroniczną (e-mail) można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Zamówienia telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-18:00.
 6. Zamówienie składane poprzez stronę internetową lub pocztą elektroniczną (e-mail) jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, pod który Towar ma zostać dostarczony.
 7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. W takim przypadku faktura VAT zostanie dołączona do wysyłanej przesyłki.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie to będzie zawierało co najmniej dane Sprzedającego wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedającego, informacje o zamówionych Towarach, sposobie porozumiewania się z Klientem przy realizacji Zamówienia, łącznej cenie Towarów wraz z kosztami dostawy, orientacyjnym czasie dostawy (chyba że Klient dokonał wyboru odbioru Towaru osobiście w siedzibie Sprzedającego).
 9. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedającego podanego w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na rachunek Sprzedającego lub z momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności online za pomocą systemu Przelewy24, prowadzonego przez PayPro SA oraz systemu PayPal, prowadzonego przez PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Istnieje możliwość płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany Zamówieniu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym Zamówieniu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Towar dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze w Sklepie Internetowym. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku, po dokonaniu wyboru odpowiedniego sposobu dostawy. Cennik kosztów dostawy jest dostępny dla Klienta pod niniejszym linkiem: „Cennik dostawy”.

5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest paragon lub faktura VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  1. za pośrednictwem Systemu Przelewy24 płatności online lub
  2. za pomocą systemu PayPal płatności online
  3. przelewem na konto bankowe Sklepu:
   • MULTIBANK S.A.
   • 74114020040000390277784086
  4. płatność gotówką przy odbiorze za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej https://monikaszmidt.com/. Sprzedający nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Sprzedający zwraca dokonaną przez Konsumenta płatność (wraz z kosztami dostawy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności przez Sprzedającego następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpił płatność Konsumenta.

7 Procedura reklamacji

 1. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, bezpośrednio na adres Sprzedającego lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://monikaszmidt.com/. W reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz wskazać reklamowaną nieprawidłowość wraz z podaniem daty jej wystąpienia.
 2. Klient może, skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru, zgodnie z kodeksem cywilnym.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od dnia dostarczenia Towaru i w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Towaru. W trybie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru lub może odstąpić od Umowy Sprzedaży. W celu realizacji uprawnień z rękojmi Klient winien odesłać Towar na adres: Dobra 32, 05-075 Warszawa, dołączając dowód zakupu z dokładnym opisem reklamacji.
 4. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w tym na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024), w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych przez osoby trzecie.
 2. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzana w związku z realizacją Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep Internetowy.
 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System teleinformatyczny w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym składaniem Zamówień, zawieraniem Umów Sprzedaży oraz składaniem Reklamacji jest Sprzedający.
 5. Powierzone Sprzedającemu dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu wykonania przez Sprzedającego złożonego Zamówienia;
  2. w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta – w celu założenia i utrzymywania konta w Systemie teleinformatycznym Sprzedającego w celu ułatwienia Klientowi dokonywania kolejnych zakupów
  3. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody – w celu przekazywania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych Sprzedającego.
 6. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę do Klienta zakupionych Towarów.
 7. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9 Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedającym będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie https://monikaszmidt.com/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2015 roku.